Sökning: "Lars Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Lars Eriksson.

 1. 1. Konstruktionsdokumentation och samordningsproblem inom SWECO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lars Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SWECO structures har genomfört en utredning gällande kraven på konstruktionsdokumentation och hur huvudkonstruktörens samordnande roll ska definieras. I och med otydliga formuleringar i boverkets konstruktionsregler och interna samordningsproblem på SWECO uppstod behovet att definiera hur företaget ska tolka dessa krav och hur samordningen av konstruktionsarbetet kan förbättras. LÄS MER

 2. 2. Konfliktlinjer i mellankommunal planering : En fallstudie av Helge å

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lars Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Helge å; agonism; rationell planeringsteori; hegemoni; regional planering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats undersöker de mellankommunala konflikter som finns längs vattendraget Helge å. I studien undersöks vilka dessa konflikter är, varför de finns och hur de hanteras av Länsstyrelsen och de kommuner som är involverade. LÄS MER

 3. 3. PHILLIPSKURVAN SOM PROGNOSVERKTYG I SVERIGE - En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Hällqvist; Amanda Åström Eriksson; [2018-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om Phillipsmodellen ger en bättre prognos jämfört med en modell som enbart baseras på tidigare inflation. Teori: Teori kring den klassiska modellen av Phillipskurvan samt en tidigare studie av Phillipskurvan i Sverige, skapad av Klas Fregert och Lars Jonung, 2014. LÄS MER

 4. 4. Bostadsbyggande i bostadsbrist : Sker bostadsbyggande på bekostnad av rekreations- och naturområden?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Lars Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Anaforer kommer och går : En komparativ studie av nollanaforer i översättningar mellan svenska och franska.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sandra Eriksson; [2015]
  Nyckelord :nollanafor; anafor; franska; svenska; översättning; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Nollanaforer är en vanlig form av referens i diskursen. I den här undersökningen granskas hur nollanaforer används i svenska och franska, med betoning på översättningar av skönlitteratur. Den undersöker hur användningen påverkas i översättningar samt studerar de mönster som finns för nollanaforer som inte översätts. LÄS MER