Sökning: "Lars Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Hammar.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärens inverkan på omvårdnad : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Lars Scheibling; Hammar Caroline; [2016]
    Nyckelord :communication; experience; language barriers; nurse; nursing; kommunikation; omvårdnad; sjuksköterska; språkbarriärer; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett ökande antal migranter i Sverige har lett till större mångkulturella patientgrupper där många endast talar modersmålet och inte engelska/svenska. Som följd har detta skapat en situation för sjukvården där sjuksköterskan ibland har svårt att kommunicera med vårdsökande personer. LÄS MER