Sökning: "Lars Hedlund Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Hedlund Johansson.

  1. 1. Betalningsplaner vid virkesköp : förutsättningar, möjligheter och risker

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

    Författare :Lars Hedlund Johansson; [2012]
    Nyckelord :skogsbeskattning; betalningsplan; virkesförsörjning; förskottslikvid; Sveaskog; forest taxation; payment plans; wood supply; pre-payment;

    Sammanfattning : För att den svenska skogsindustrin även fortsättningsvis skall kunna bidra positivt till den svenska ekonomin så är virkesförsörjning till industrierna kritisk. Den svenska skogen ägs till 50 procent av privata skogsägare (Skogsstyrelsen, 2012). LÄS MER