Sökning: "Lars Kindgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Kindgren.

  1. 1. Leverantörsrelationers betydelse : en fallstudie på Scania och två av dess underleverantörer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Lars Reuterhagen; Jonas Kindgren; [2009]
    Nyckelord :Leverantörsrelationer; Scania; värdestjärnan; mervärde; produktkvalité;

    Sammanfattning : One of the most distinguishing features for companies today is that they must have a close collaboration and keep up a good relationship with their suppliers. This is important for the companies chance of survival and for them to compete in their markets. LÄS MER