Sökning: "Lars Kring"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden Lars Kring.

 1. 1. Så skapas kundlojalitet : Hur fastighetsmäklarföretag arbetar för att uppnå kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lucas Håkansson; Emilio Silva Aresti; [2022]
  Nyckelord :Customer loyalty; Customer satisfaction; Brand image; Brand Trust; Real estate agent; Kundlojalitet; kundnöjdhet; varumärkesuppfattning; varumärkestillit; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Så skapas kundlojalitet: Hur fastighetsmäklarföretag arbetar för att uppnå kundlojalitet Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lucas Håkansson och Emilio Silva Aresti Handledare: Lars-Johan Åge Datum: 2022- maj Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa en djupare förståelse för hur fastighetsmäklarföretag i Uppsala arbetar för att skapa kundlojalitet genom de tre begreppen kundnöjdhet, varumärkestillit och varumärkesuppfattning. Metod: Denna studie har använt sig utav en kvalitativ metod där fem kontorschefer hos fastighetsmäklarföretag i Uppsala har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av och orsak till knäledsproblem hos hundrasen boxer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Rebhan; [2022]
  Nyckelord :boxer; osteoartrit; korsbandsskada; kranial korsbandsruptur; knäled; proximala trochlea;

  Sammanfattning : Under 1980-talet uppmärksammades problem med knälederna hos boxer och 1989 startades ett hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben (SKK) för boxerhundarnas knäleder som pågick fram till år 2019. Syftet med boxerns hälsoprogram var att med hjälp av röntgen bedöma förekomst av eventuella benpålagringar runt lederna. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringen och redovisningskonsulten : En kvalitativ undersökning om digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Cajsa-Stina Eriksson; Julia Eskilsson; [2022]
  Nyckelord :Redovisning; Redovisningskonsult; Digitalisering; Kompetens; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Digitalisering och redovisning - En kvalitativ undersökning om digitaliseringens  påverkan på redovisningskonsultens yrkesrollNivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Cajsa-Stina Eriksson & Julia EskilssonHandledare: Jean-Claude MutigandaExaminator: Lars-Johan ÅgeDatum: 2022 - Januari  Syfte: Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för vad som drivit fram det förändrade arbetssättet som redovisningskonsulter på små och medelstora företag i Sverige upplever till följd av branschens ökade digitalisering.  Metod: Uppsatsens empiriska material har samlats in genom en kvalitativ undersökningsmetod med abduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Vad skiljer sig i uppfattningen gällande gift promotions mellan män och kvinnor? : - En studie kring likheter och skillnader mellan könen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Florence Aarskog; Ylva Österberg; [2022]
  Nyckelord :Gift promotions; sales promotions; gift promotion-perception;  marketing-gender differences; marketing-perception; Gift promotions; sales promotions; gift promotion-perception; marketing-gender differences; marketing-perception;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vad skiljer sig i uppfattningen gällande gift promotions mellan män och kvinnor?- En studie kring likheter och skillnader mellan könen Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Florence Aarskog och Ylva Österberg Handledare: Lars-Johan Åge Datum: 2022-juni Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka vad det finns för likheter och skillnader gällande uppfattningen av gift promotions mellan män och kvinnor. Studien förväntas svara på vad för orsaker som kan ligga till grund för dessa uppfattningar och hur dessa kan skilja sig åt. LÄS MER

 5. 5. Normering och undersökning av övningseffekt på ordavkodningstesten A1-A4 på mellanstadieelever i kommunala grundskolor : en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Isabella Kadar; Lars-Johan Kroon; [2021]
  Nyckelord :Word decoding; re-testing; practice effect; reading disability; dyslexia; Ordavkodning; upprepad testning; övningseffekt; lässvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Upp till 20% av alla barn drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter. För kunna utvärdera de interventioner och anpassningar som skolan gör för dessa barn behövs valida och reliabla testinstrument. LÄS MER