Sökning: "Lars Moreno"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Moreno.

  1. 1. Informal Leadership in Small Groups

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Lars Moreno; [2012]
    Nyckelord :Informal leadership; gender; competition; cooperation; small groups; behavioral dominance;

    Sammanfattning : This study identified factors and variables of informal leadership in small groups with different gender composition (Men, women and mixed groups) and goal orientation (competition and cooperation). Behavioral dominance patterns (Information Sheet, pencil, decision sheet) and number of verbal interventions were compared to the main informal leadership factors identified in the groups. LÄS MER