Sökning: "Lars Patrik Gustavsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Patrik Gustavsson.

  1. 1. Skandinaviska ungdomars läsförståelse : Bakomliggande faktorer till kunskaper i danska, norska och svenska

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Patrik Gustavsson; Lars-Gunnar Johansson; [2007]
    Nyckelord :Nordic languages; education in Nordic languages; Scandinavia; Grannspråk; grannspråksundervisning; läsförståelse; Skandinavien;

    Sammanfattning : Denna studie har som syfte att synliggöra de kunskaper som skandinaviska ungdomar har i de nordiska grannspråken danska, norska och svenska. Vi har använt oss av en kvantitativ undersökningsmetod, och resultaten visar dels att eleverna har en större läsförståelse i norska än danska och svenska, dels att viktigast för förståelsen är kontakten med språket. LÄS MER