Sökning: "Lars Ron"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Ron.

  1. 1. Från ”hög och fin” till ”se upp på Gerrard” : En kvalitativ textanalys med fokus på förändring i TV-fotbollsgenren

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Björn Lundblad; Johan Bagewitz; [2009]
    Nyckelord :Media and Communication; Television production; Football;

    Sammanfattning : Abstract Our intent with this study was to find out what changes have been made during the last 30 years in the way that the media reports from certain events. We choose to study the world of football and specially the Swedish national team and it’s relationship to the Swedish television medium in the World Cup of 1974 and the World Cup of 2006. LÄS MER