Sökning: "Lars Sundelind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Sundelind.

  1. 1. Gymnasieskolans samverkan med det omgivande samhället : En studie i hur dagens näringsliv och gymnasieskolans näringslivskontakter återspeglas i företagsekonomiundervisningen vid två gymnasieskolor

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lars Sundelind; [2007]
    Nyckelord :Non-Compulsory School System; business world; business administration; mini enterprise; multicultural perspective;

    Sammanfattning : Non-compulsory schools in Sweden should make use of the knowledge and experience that is available in society according to the aims and objectives of the Curriculum for the Non-Compulsory School System - Lpf 94. There are however only a few studies which have focused on the contacts between non-compulsory schools and society as represented by the business world in Sweden. LÄS MER