Sökning: "Lars Westman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lars Westman.

 1. 1. Två läroböcker från skilda tider -En komparativ studie utifrån ett genusperspektiv avPojken och Tigern: en Sverige- saga (1986, reviderad 2002) av Lars Westman och Nyckeln till skatten (2012) av Mats Wänblad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Marika Ekholm; [2020]
  Nyckelord :Svenskundervisning; läsning; närläsning; textanalys; komparativ studie; detaljbeskrivningar; genusmönster; genusutveckling över tid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt i hur genusperspektivet kan skildras i skolans läroböcker. Detta genom att analysera hur genus framställs i två olika läromedel som används i svenskundervisningen i dagens skola. LÄS MER

 2. 2. En analys av vilka etiska budskap två skönlitterära läromedel förmedlar – Med fokus på de etiska budskapen rättskänsla, ansvarstagande, generositet och tolerans i Vittnet och Pojken och Tigern Tidsmaskinen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; barnlitteratur; skönlitterära läromedel; etik; etisk fostran; rättskänsla; ansvarstagande; generositet; tolerans; läroplaner;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Vittnet (2009) av Lena Hultgren och Pojken och Tigern Tidsmaskinen (1993) av Lars Westman. Båda böckerna är skönlitterära läromedel som riktar sig till elever på mellanstadiet. De skönlitterära läromedlen ska utveckla elevers läskompetens och skapa läslust. LÄS MER

 3. 3. Talar ni till mig eller om mig? : En kvalitativ studie om tolkningen av Nya Moderaternas valkampanj

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Regina Amado; Martina Westman; [2018]
  Nyckelord :Förort; valkampanj; Nya Moderaterna; Rinkeby; Danderyd; territoriell stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur personer från olika bostadsområden i Stockholm uppfattar och tolkar retoriken i Nya Moderaternas valkampanj. Finns det någon distinkt skillnad i mottagandet beroende på bostadsområde? Hur uppfattas retoriken? Uppfattas kampanjbilderna som segregerande eller integrerande? Dessa är de frågor som vi kommer att behandla i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Advertising product improvement opportunities using segmentation in Video-on-Demand services : A case study of MTG’s opportunities in the shift from television to streaming video

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :Marcus Kohlberg; Lars-Peter Westman; [2014]
  Nyckelord :Video-on-demand; ad avoidance; segmentation; self-segmentation; contextual segmentation; advertising products; signal strength; ad engagement; video-on-demand; play tjänster; segmentering; självsegmentering; kontextuell segmentering; signalstyrka;

  Sammanfattning : More and more people choose to watch television online through online video-on- demand services. For media corporations, such as the Modern Times Group (MTG), this means that video-on-demand will become an increasingly important source of revenue. LÄS MER

 5. 5. Med normkritiska ögon : En diskursanalytisk studie med ett intersektionellt perspektiv av två läseböcker för grundskolans tidigare åldrar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Neselius; [2013]
  Nyckelord :normkritisk pedagogik; intersektionellt perspektiv; diskursanalys; normer; läromedel; diskriminering;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka de budskap som två läseböcker för skolans yngre åldrar kan innehålla. Detta genom att studera de implicita/indirekta och explicita/direkta diskurser, föreställningar och normer som språket i böckerna förmedlar till läsaren kring kategorierna kön, sexualitet och etnicitet. LÄS MER