Sökning: "Lars-Erik Richardsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars-Erik Richardsson.

  1. 1. Varierad examination - en studie där tre gymnasielärare reflekterar över sin användning av alternativa examinationsformer i kursen Ma C.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Klas Richardsson; Lars-Erik Norgren; ; [2008]
    Nyckelord :Matematik; examinationsform; bedömning; intervjust;

    Sammanfattning : Sammanfattning:En varierad undervisning och bedömning förespråkas såväl i forskning som i skolans styrdokument. Den ansesskapa lust att lära och kan få fler elever att lyckas med ett bättre självförtroende som följd. Att användaalternativa examinationsformer förefaller som en naturlig utveckling. LÄS MER