Sökning: "Lars-Ole Bender"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars-Ole Bender.

  1. 1. OECD:s multilaterala BEPS-konvention – Ärdubbelbeskattning tillbaka på menyn?OECD:s multilateral BEPS-convention – Is double Taxation back on the menu?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Lars-Ole Bender; [2017]
    Nyckelord :BEPS; Multilateral konvention;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar OECD:s multilaterala BEPS-konvention för vilken i skrivande stund OECD om några dagar ska hålla en signeringscermoni. Uppsatsen innefattar en redogörelse för bakomliggande traktatsrätt, en redogörelse för konventionen i sig samt hänvisningar till relevant nationell rätt där denna är aktuell för konveentionens tillämpning. LÄS MER