Sökning: "Lashkar Salah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lashkar Salah.

  1. 1. Naturresursförbannelsen och staters utgifter på utbildning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Joel Hellgren; Lashkar Salah; [2018-02-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka om det finns ett negativt samband mellan naturresursberoende och staters utgifter på utbildning. För att testa vår hypotes om att ett sådant samband föreligger har vi genomfört en empirisk analys baserad på data från Världsbanken. I vår analys inkluderas två separata mått för resursberoende. LÄS MER