Sökning: "Latorre Peñaloza Erika"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Latorre Peñaloza Erika.

  1. 1. Föräldrars syn på den fria lekens betydelse för lärande : En jämförande studie i en svensk respektive utlandssvensk förskola

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

    Författare :Maria Lilja; LaTorre Peñaloza Erika; [2011]
    Nyckelord :fri; lek; förskola; lär; barn;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra vilken syn föräldrar har på den fria lekens betydelse för barns lärande. Studien görs i en förskola i Sverige respektive en utlandssvensk förskola i Spanien och svaren jämförs sedan mellan de olika länderna. LÄS MER