Sökning: "Laura Bergström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Laura Bergström.

 1. 1. Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Eloise Petersen; Laura Bergström; [2022]
  Nyckelord :vision impairment; labour market; student- and career guidance; transition; studie-och yrkesvägledning; synskadad;

  Sammanfattning : Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. LÄS MER

 2. 2. Hur är det att vara god man till ensamkommande barn? : En kvalitativ studie om hur gode män upplever uppdraget som god man till ensamkommande barn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Bergström; Laura Uggla; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; god man; social responsivitet;

  Sammanfattning : Mycket forskning har bedrivits med syfte att förstå ensamkommande barn i relation till gode män, i samband med flykten till ett främmande land. Vad som inte studerats i samma utsträckning är gode män till ensamkommande barn och deras perspektiv på uppdraget som god man. LÄS MER