Sökning: "Laura Serenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laura Serenius.

  1. 1. Radiologisk undersökning av patienter med fetma: En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Laura Serenius; Jannika Henrysson; [2017-05-19]
    Nyckelord :Fetma; röntgensjuksköterska; radiologisk undersökning; jämlik vård; obesity; radiographer; diagnostic imaging; equal care;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av övervikt och fetma ökar världen över. Röntgensjuksköterskans profession innebär en komplex kombination av kompetenser som ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. Radiologisk undersökning av patienter med fetma medför både tekniska och praktiska utmaningar. LÄS MER