Sökning: "Laurita Krisciunaite"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laurita Krisciunaite.

  1. 1. Individualistisk inkomstbeskattning och kollektivistisk rätt till bistånd - Om rättsområdenas utveckling av synsättet på individen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Laurita Krisciunaite; [2017]
    Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; rättshistoria; legal history; skatterätt; socialrätt; social and welfare law; tax law; sambo; makar; sambeskattning; särbeskattning; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Socialtjänstlagen (SoL) utgår från hushållsgemenskap vid prövning av rätten till bistånd. En individ blir beviljad bistånd om denne inte kan försörja sig själv på annat sätt. Ett sådant sätt är bland annat hjälp från anhöriga. Makar och sambor förväntas bidra till varandras försörjning. LÄS MER