Sökning: "Lavan Jiawook"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lavan Jiawook.

  1. 1. The effectiveness of digital reading for motivating student reading and vocabulary development : Effektiviseringen av digital läsning för att motivera elevernas läsning och ordförrådsutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Lavan Jiawook; [2022]
    Nyckelord :Digital; reading; books; motivation; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

    Sammanfattning : Even though vocabulary skills are the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some students who do not like reading. Thus, the purpose of this study is the potential use of digital technology for facilitating and motivating reading and vocabulary building in English. LÄS MER