Sökning: "Lavesfaser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Lavesfaser.

  1. 1. Hydrogen absorption/desorption properties of the Sc(AlxNi1-x)2 system

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Oorganisk kemi

    Författare :Jonas Ångström; [2011]
    Nyckelord :hydrogen storage; Laves phases; Ni-MH batteries; intermetallic compounds; alloy; alloys; Nickel; Hydrogen; Scandium; Sc; Ni; Aluminium; Aluminum; Al; Nickel metal hydride batteries; Laves phase; vätelagrning; Lavesfaser; Ni-MH batteri; intermetalliska föreningar; legering; legeringar; nickel; väte; skandium; aluminium; Lavesfas;

    Sammanfattning : Sc(AlxNi1-x)2 is a pseudobinary C14 Laves phase and a potential interstitial hydrogen storage material or anode in a Ni-MH battery. A previous study showed that Sc1Al1Ni1 can store hydrogen reversibly; both interstitially and trough decomposition into ScH2 and AlNi. LÄS MER