Sökning: "Lawrencia Gyan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lawrencia Gyan.

  1. 1. Mindfulness och välbefinnande: En kvantitativ enkätundersökning och explorativ analys om sambandsfaktorer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Lawrencia Gyan; Jonna Kotivesi; [2021-08-30]
    Nyckelord :fysisk aktivitet; mindfulness; Self-Determination Theory; välbefinnande;

    Sammanfattning : Introduktion: Intresset för mindfulness har ökat kraftig tunder de senaste årtiondena vilket har resulterat i att även forskning inom ämnet har exploderat. Det holistiska hälsoperspektivet, som står i centrum i hälsopromotion, tar hänsyn till såväl fysiska, psykiska som emotionella aspekter vad gäller välbefinnande. LÄS MER