Sökning: "Le droit d auteur"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Le droit d auteur.

 1. 1. (Dis)empowering marginalized children? : Local NGOs’ role for social capital in Eastern Congo (DRC).

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Dante Magi; [2017]
  Nyckelord :Social capital; community work; marginalized children; empowerment; DR Congo.; Capital social; travail communautaire; enfants marginalisés; autonomisation; RD Congo.;

  Sammanfattning : Democratic Republic of Congo (DRC): one of the richest nations in natural resources; one of the poorest in human rights. In the past decades, DRC has undergone two civil wars, alongside with a history of exploitive colonization. LÄS MER

 2. 2. Överlåtelsebegränsningar - en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rickard Lilliestierna; [2011]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om fri överlåtbarhet av aktier är central visavi idén om aktiebolaget som kapitalassociation och tjänar nyttiga syften. Dock finns goda skäl för undantag, varför överlåtelseförbehåll får nyttjas antingen i bolagsordning eller i aktieägaravtal. LÄS MER