Sökning: "Leadership in fiction"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Leadership in fiction.

 1. 1. Den auktoritära ledaren : Ett exempel från tv-serien House of Cards

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Saara Stormvern; Jenny Gynnerwall; Ester Gerth; [2020]
  Nyckelord :Authoritarian leadership; Authoritative personality; Transactional leadership; Employee behaviour; Leadership in fiction; Auktoritärt ledarskap; Auktoritär personlighet; Transaktionellt ledarskap; Anställdas beteende; Ledarskap i fiktion;

  Sammanfattning : Det finns flera ledarskapsarketyper, några mer välkända än andra. En ledarstil som harstuderats under lång tid är den auktoritära som i korta drag kan beskrivas som enväldig och kontrollerande. LÄS MER

 2. 2. Gyllene ögonblick : Andraspråkselevers perspektiv på läsning av skönlitteratur i gymnasieskolan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ulla Grundel; [2019]
  Nyckelord :fiction; second language learner; reading histories; literacy; relational education; skönlitteratur; andraspråkselever; läsarhistorier; litteracitet; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att belysa flerspråkiga gymnasieelevers perspektiv på läsning av skönlitteratur i skolan. Detta görs mot bakgrund av forskning kring ungdomars läsvanor, läsmotivationsforskning, aktuella styrdokument samt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Karaktärer och cases : skönlitteratur inom ledarskapsutbildning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jessica Larsson Svanlund; [2014]
  Nyckelord :Litteratur; skönlitteratur; ledarskap; ledarskapsutbildning; management; utbildning;

  Sammanfattning : The aim for my thesis has been to investigate how literature, or fiction, is used in management education. What books are used – is there a literary leadership canon? What do the educators and the writers on this subject suggest that these books can teach the leaders? What are the philosophical foundations of this education? And – last but not least – does what the educators and writers offer respond to the needs of the businesses? My investigation shows that there is a canon in the area of management and fiction, where realistic 19th century novels, alongside with Shakespeare’s plays are dominant. LÄS MER

 4. 4. Fictional characters as metaphors for leaders' learning ability concerning change and transformation : A comparison of students' perception

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vanessa Prause; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Throughout past centuries, leadership developed to a topic of paramount importance considered not only individually, but also in interrelation with other concepts such as learning, change, and/or transformation. Because of this, it appears reasonable to further elaborate on this pivotal issue. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap ur ett genusperspektiv : framställningar i teori och fiktion

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Björklund; Kristina Lundin; [2003]
  Nyckelord :Business studies; Kön; genus; manligt; kvinnligt; ledarskap; fiktion; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Faktum är att det finns en betydligt högre andel män på ledande positioner än kvinnor. Beror detta på att de är bättre ledare, eller har det med faktorer som organisationens struktur att göra? Författare har gjort en mängd studier kring tv-fiktion, och menar att fiktion inte bara är underhållning utan även ger en bild av den verklighet vi lever i. LÄS MER