Sökning: "Leah Eid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leah Eid.

  1. 1. Influencer Marketing : hur det påverkar unga kvinnors köpbeteende och identitetsskapande

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Leah Eid; Alexander Pettersson; Nathalie Wallenberg; [2019]
    Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; traditional marketing; consumer behavior; identity; identity creation; Influencer; influencer marketing; Traditionell marknadsföring; konsumentbeteende; identitetsskapande; identitet;

    Sammanfattning : Den digitala världen vi lever i har tillfört nya alternativa möjligheter för individer att experimentera med dess identiteter och att presentera en eftersträvansvärd uppfattning. Människor blir ständigt influerade av andra människor, både medvetet och undermedvetet. LÄS MER