Sökning: "Leah Ganerud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leah Ganerud.

  1. 1. Valtid är skandaltid : En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om hur åtta Sverigedemokratiska politiker gestaltats i medierna 2010,2014, 2018 och 2022

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Leah Ganerud; Liv Hellström; [2023]
    Nyckelord :Sverigedemokraterna; skandaler; media; politiker; gestaltning;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur åtta politiker från Sverigedemokraterna gestaltats inågra utvalda uppmärksammade skandaler i dags- och kvällspress. Studien ämnade även attjämföra dessa skandaler med varandra för att se om det fanns likheter och skillnader i mediasrapportering om dem. LÄS MER