Sökning: "Lean Implementation"

Visar resultat 1 - 5 av 482 uppsatser innehållade orden Lean Implementation.

 1. 1. CHARACTERISTICS OF A LEAN COMPANY A quantitative study analysing the characteristics and environment of a lean company

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Hendrik Kok; Mikaela Azelius; Milos Cuskic; [2021-06-30]
  Nyckelord :Lean; Sustainability; Modern Management Practices; Regression Analysis; World Management Survey;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to comprehend what the characteristics are for companies thatuse lean, and where they operate. Earlier studies are often from a qualitative approach, wherethis study instead will be from a quantitative approach with survey data. LÄS MER

 2. 2. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER

 4. 4. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Enes Vizlin; [2021]
  Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

  Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER

 5. 5. AUGMENTED REALITY SOM KVALITETSSÄKRINGSVERKTYG FÖR BYGGELEMENT INOM INDUSTRIELL TRÄHUSPRODUKTION

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Magnus Valtersson; Anton Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Augmented Reality; Kvalitet; Industriell trähusproduktion;

  Sammanfattning : Purpose: The timber-framed house production industry is still at large depending on manual craftsmanship, in contrary to other sections within the industry, which has evolved further in the use of automation and machine labour. This also extends to quality controls, where the Swedish industry is far behind regarding the implementation of Total Quality Management, LEAN production, Just-In-Time and other high-tech tools. LÄS MER