Sökning: "Lean kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Lean kommunikation.

 1. 1. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 2. 2. Implementering av lean i tillverkande SME:s : En fallstudie på Fumex AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anton Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean SMEs; SME; 7 muda;

  Sammanfattning : Dagens arbetsklimat kännetecknas av konstanta förändringar, vilket sätter en stor press på företag att anpassa sig för att inte hamna efter. För att bibehålla konkurrenskraft tvingas därför företag att hitta nya sätt att utvecklas inom organisation och produktion, för att bemöta de kontinuerliga förändringar som sker. LÄS MER

 3. 3. Viđa sámegielat teavstta šáŋŋerdovdomearkkaid guorahallan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marja Stina Svonni; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dán barggus lean guorahallan teavsttaid šáŋŋergullevašvuođa, ja lean iskan gávdnat gokte dilálašvuođakonteaksta váikkuha teavsttaid hápmái ja gillii. Vuolggasadji lea systemalašfunkšuvnnalaš grammatihkkamodealla jurdda ahte visot gulahallan dáhpáhuvvá muhtun konteavsttas, ja ahte giellageavaheaddji mudde giela dilálašvuođaid mielde. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Lean Production inom livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Victor Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Lean Production; Lean; effektivisering; lönsamhet; kundnöjdhet; detaljhandel;

  Sammanfattning : Lean Production är en välkänd filosofi som är väl beprövad inom tillverkningsindustrin men inte inom detaljhandeln. Filosofin bygger på att genom förändringar effektivisera verksamheten genom att minska slöseri av resurser och ständigt arbeta med förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Lärdomar i en storskalig agil transformation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Robert Holmgren; Lisa Krus; [2022]
  Nyckelord :agile transformation; business agility; lean-agile leadership; government agency; scaling agile; large-scale agile framework; SAFe; agil transformation; business agility; lean-agilt ledarskap; myndighet; storskaligt agilt; storskaliga agila ramverk; SAFe;

  Sammanfattning : I en mer komplex och föränderlig värld har organisationer svårt att hänga med och tillräckligt snabbt ta vara på möjligheter, hantera utmaningar samt leva upp till förändringar i kundernas krav. De behöver därför öka sin förmåga att snabbare anpassa sig till förändring, något som benämns som business agility. LÄS MER