Sökning: "Learning disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden Learning disabilities.

 1. 1. Delaktiggörande med hjälp av kommunikativt och kognitivt stöd : en mixed methods studie om kunskapsutvecklingsbehov hos handläggare med direkt funktionsnedsättningsansvar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Evita Bartule; [2022]
  Nyckelord :mixed methods; lifelong learning; social services; disability; cognitive and communicative support; mixed metods; livslångt lärande; socialtjänst; funktionsnedsättning; kognitivt och kommunikativt stöd;

  Sammanfattning : Delaktighet är en mänsklig rättighet. Genom att ha möjlighet att kommunicera sina behov görs samhället mer tillgängligt vilket är en förutsättning för delaktighet. Kommunikativt och kognitivt stöd är nödvändiga verktyg för att underlätta kommunikation för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. This is "Tricky"! : A Micro-ethnographic Study of Participation and Inclusion of Integrated Students with Intellectual Development Disorder in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Pernilla Lindberg; Brittany Westerblom; [2022]
  Nyckelord :ethnography; inclusion; integration; intellectual development disorder; own experience; participation; participation model; student’s voice; delaktighet; delaktighetsmodellen; egen erfarenhet; elevens röst; etnografi; inkludering; integrering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide increased knowledge about the experiences of some Swedish students with intellectual development disorder who are enrolled in compulsory school for pupils with learning disabilities and study according to that curriculum but attend school as integrated students. The study examines how these students understand opportunities and experiences of participation and inclusion in their learning environment and social existence based on self-perceived experiences. LÄS MER

 3. 3. Lärmiljön i grundsärskolan : en observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Frykler; [2022]
  Nyckelord :Social learning environment; pedagogical learning environment; physical learning environment; compulsory school for pupils with learning disabilities; Social lärmiljö; pedagogisk lärmiljö; fysisk lärmiljö; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur social, pedagogisk och fysisk lärmiljö är utformad i grundsärskolans klassrum. Utifrån syftet besvaras tre frågeställningar: Hur är den sociala lärmiljön utformad, hur är den pedagogiska lärmiljön utformad och hur är den fysiska lärmiljön utformad? Studien bygger på tolv observationer i fyra klassrum på tre grundsärskolor. LÄS MER

 4. 4. Det begränsade valet - vägledning i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Angelica Zivlak Pflügler; Alice Jönsson; [2022]
  Nyckelord :särskoleelever; studie- och yrkesvägledare; vägledning; gymnasiesärskola; övergång;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare arbetar medgrundsärskoleelever i deras övergång till gymnasiesärskolan och vad som fungerar bra ellermindre bra i det arbetet. I inledningen presenteras forskning som påvisar att särskoleeleverär begränsade i sina framtida val och att personal inom särskolan behöver ha kompetens iatt stötta målgruppen i ett beslutfattande. LÄS MER

 5. 5. ”Utan assistenterna har inte lärarna några vingar” : En intervjustudie om grundsärskolans elevassistenter - om uppdraget, yrkesrollen och arbetet som kommunikativ resurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Beatrice Larsson; [2022]
  Nyckelord :Paraeducator; special education; cooperation; intellectual disability; augmentative and alternative communication; Elevassistent; grundsärskola; samverkan; intellektuell funktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation;

  Sammanfattning : I den här studien läggs fokus på elevassistentens roll och förutsättningar för arbete inom grundsärskolans inriktning ämnesområden och i mötet med elever som har komplexa kommunikationsbehov. Syftet är att belysa hur elevassistenter själva ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. LÄS MER