Sökning: "Learning styles"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Learning styles.

 1. 1. Den svenska militära karriären : Konsten att befordras till sin inkompetens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Per Lund; Dennis Jedsmo; [2020]
  Nyckelord :Career; Defense Force; Officer; Organizational Theory; Qualitative Method; Försvarsmakt; Karriär; Kvalitativ metod; Officer; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Enligt svenska försvarsmakten är den militära professionen under ständig förändring. Stora förändringar sker frekvent inom Försvarsmakten som organisation och kommer i förlängningen leda till nyttiga erfarenheter och kunskaper i framtiden. LÄS MER

 2. 2. “Nice to have” eller “Need to have”? : En kvalitativ studie om chefers ledarskap för lärande i en krissituation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Florén; Fanny Berggren Aspegren; [2020]
  Nyckelord :Leadership; crisis; managers; learning; distance work; Ledarskap; kris; chefer; lärande; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om hur chefer påverkas av rådande krissituation orsakad av Covid-19 och vad det får för konsekvenser för deras ledarskap för lärande. Detta görs genom forskningsfrågorna: “Hur upplever chefer att deras roll påverkas av rådande krissituation?”, “Hur arbetar chefer med samt skapar förutsättningar för lärande i rådande krissituation?” samt “Vilken typ av lärande främjar chefer i rådande krissituation?”. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning and Image Processingfor Handwritten Style Recognition : Deep Learning and Image Processingfor Handwritten Style Recognition

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sarah Omar Ismael; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Medieval manuscripts provide insights into our history. Understanding and analyzing medieval scripts usually require experienced paleographers. Recognizing handwritten styles from medieval scripts provides better insights into understanding of medieval manuscripts. LÄS MER

 4. 4. Sång och inlärning : En effektstudie av tre inlärningsformat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Miriam Napadow; [2020]
  Nyckelord :Learning; retrieval-based learning; dual-coding theory; picture superiority effect; redundancy effect; sång; körsång.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att jämföra effektiviteten mellan tre inlärningsformat applicerat på sång: bildstöd, endast gehörsinlärning samt textstöd. I ett experiment fick deltagarna lära sig en sång, utföra en distraktionsuppgift och därefter återge sångtexten. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av två olika metoder i grammatikundervisningen : En experimentell fallstudie om undervisning i grammatik i årskurs 8

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Judit Wickenberg; [2020]
  Nyckelord :Normativ grammatik; satslära; sociokulturellt perspektiv; undervisningsmetoder; lärstilar; elevcentrerad undervisning; lärarcentrerad undervisning; svenskämnet; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att experimentellt prova och därefter jämföra lärarcentrerad respektive elevcentrerad grammatikundervisning i grundskolans årskurs 8. Den lärarcentrerade undervisningsmetoden består av typisk analytisk och traditionell skolundervisning med lärarledd genomgång om satslära och övningsuppgifter till eleverna att arbeta med individuellt. LÄS MER