Sökning: "Leases"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Leases.

 1. 1. The Effect of Capitalizing Operating Leases on Company Propensity to Lease: A quantitative study on the effects of IFRS 16 on Swedish firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Robert Lilja; Gustaw Siedlarski; [2022]
  Nyckelord :Leases; IFRS 16; Economic Consequences; Capitalization;

  Sammanfattning : This study investigates whether firm propensity to lease has decreased after the implementation of IFRS 16. To answer this question, we use three cross-sectional regression models on data gathered from 90 Swedish firms in two-year intervals during 2015-2021. The firms were all listed on OMX Stockholm with their headquarters located in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer : en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl-Magnus Albertsson; Mathias Ågren; [2022]
  Nyckelord :lantbruk; arrenden; transaktionskostnader; transaktionskaraktäristiska faktorer; transaktörskaraktäristiska faktorer; institutionella faktorer; beslutsfattande; jordägare; arrendator;

  Sammanfattning : Omkring 40 % av all jordbruksmark arrenderas i Sverige idag, där den vanligaste typen är sidoarrenden. Det gör att arrenden är en transaktion som många lantbrukare och jordägare ställs inför och måste hantera. Varje transaktion påverkas dock av transaktionskostnader, till följd av att marknaden är komplex och ineffektiv. LÄS MER

 3. 3. IASB:s hänsynstagande till intressentgruppers åsikter : En studie om normbildningsprocessen för IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Grundén; Cornelia Ritzler; [2022]
  Nyckelord :IASB; IFRS 16; IAS 17; Legitimacy; Legitimacy Theory; Due Process; Stakeholder groups; Comment Letter; Capture Theory; Leasing; IASB; IFRS 16; IAS 17; Legitimitet; Legitimitetsteorin; Normbildningsprocess; Intressentgrupper; Comment Letter; Remissvar; Capture Theory; Leasing;

  Sammanfattning : Redovisningsstandarden IFRS 16 trädde i kraft för redovisningsperioder från den 1:a januari 2019 efter det att intressenter getts möjlighet att uttrycka sina åsikter på ett reviderat utkast. Att låta intressenter uttrycka sina åsikter inför implementering av standarder är en central del av IASB:s normbildningsprocess som gör att de bibehåller sin legitimitet och neutralitet. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 Leases: A shift in Earnings Management? : A study of the implementation of IFRS 16 Leases’ effect on Scandinaviancompanies’ use of Earnings Management

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Mattias Hedqvist; Hanna Lennerskog; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Accruals Earnings management; Discretionary accruals; IFRS 16 Leases; Operating Lease; Capitalized Lease;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to explain how the implementation of IFRS 16 Leaseshas affected how publicly listed firms on the Scandinavian stock exchange markets useearnings management activities. Methodology: This thesis has used a quantitative method using a deductive approach with ageneral positivistic philosophy. LÄS MER

 5. 5. Implementeringen av IFRS 16 och dess påverkan på företags finansiella nyckeltal : En kvantitativ studie på 235 noterade bolag i Sverige och Tyskland år 2018 och 2020.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emilia Englund; Julia Pettersson; [2022]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; Financial leasing; Operational leasing; financial ratios; IAS 17; IFRS 16; Finansiell leasing; Operationell leasing; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare användes IAS 17 vid redovisning av leasingavtal där operationella leasingavtal uteslöts från balansräkningen. Detta bidrog till en felaktig bild av företagens finansiella ställning. Standarden IFRS 16 infördes då som inte längre behandlar avtalen olika. LÄS MER