Sökning: "Leda kreativa personer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Leda kreativa personer.

 1. 1. Tredje sektorn - I frontlinjen för integration : En kvalitativ studie om civilsamhällets syn på integration och sin roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Granberg; Fanny Kapstad; [2019]
  Nyckelord :Integration; civilsamhället; asylsökande; ansvarsfördelning; samverkan.;

  Sammanfattning : Asylsökande står idag inför långa väntetider vilket kan bidra till osäkerhet och psykisk ohälsa hos individer. Detta kan i sin tur leda till depression. Ideella organisationer i civilsamhället erbjuder många insatser av integrerande karaktär till asylsökande. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets påverkan på kreativitet : En studie om ledarskapets påverkan på kreativa arbetsprocesser hos ledare och medarbetare inom kommunikationsbyråer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Edvin Hellsing; Jacob Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :Creativity; leadership; latitude; autonomy; advertising agencies; Leader-Member Exchange; LMX; Kreativitet; ledarskap; handlingsutrymme; autonomi; kommunikationsbyråer; Leader- Member Exchange; LMX;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utveckla kunskap om medarbetares samt ledares upplevelser av hur relationen mellan medarbetare och ledare påverkar kreativa arbetsprocesser. Som underlag för att närma oss syftet genomförde vi semistrukturerade intervjuer med nio personer, fördelade på två kommunikationsbyråer. LÄS MER

 3. 3. ”ETT ENKELT LITET TRÄD” Arbetsterapeuters upplevelser av The Tree Theme Method® som behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Carlsson; Emma Hagman; [2017-03-28]
  Nyckelord :Stress; stressrelaterad psykisk ohälsa; kreativa aktiviteter; Tree Theme Method TTM ; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund En grundläggande princip inom arbetsterapi är behovet av balans i aktivitetslivet för engod hälsa. Stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa i dagens samhälle. Det finnsen tydlig koppling mellan en obalans i vardagliga aktiviteter och ökad stress. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas motivationen inom produktutveckling av virtuell interaktion?

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Alexander Kling; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom dagens snabba och starkt konkurrensutsatta värld sker utvecklingen i ett allt hastigare tempo, inteminst inom produktutvecklingen. Ett av det mest vedertagna sätt för ett företag att överlevnad är att fortsättvara innovativt, men för att vara innovativ krävs det kreativa medarbetare där motivationen att utförauppgiften är avgörande. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapi inom cancerrehabilitering : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Alexandra Andersson; [2014]
  Nyckelord :rehabilitering; cancer; interventioner;

  Sammanfattning : Cancerrehabilitering definieras som en process vars mål är att förebygga och minska följder av cancer och cancerbehandling samt utgå från patientens problematik. Flera studier har visat att rehabilitering kan minska cancer- och cancerbehandlingarnas biverkningar. LÄS MER