Sökning: "Ledarskapshandlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Ledarskapshandlingar.

 1. 1. Leda som lärare. En kvalitativ studie om hur arbetslagsledaren navigerar i utrymmet mellan skolledning och kolleger

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Daniel Edvardsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :arbetslagsledare; mellanledare; livsvärld; fenomenologi; skolledning; praktikarkitekturer; Foucault; makt;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur fem arbetslagsledare (mellanledare) upplever att leda sina lärarkolleger utan att vara deras chef. Studien avser också fånga hur arbetslagsledare erfar att verka i fältet mellan skolledning och lärarlag. LÄS MER

 2. 2. Educational superintendents' perspectives of a national networking project on school segregation in Sweden : Lessons to be learned?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Daniel Nilsson Brodén; [2023]
  Nyckelord :Superintendent; school superintendent; school segregation; educational leadership; educational equity; professional development; governance; networks;

  Sammanfattning : World-wide, countries struggle with providing equitable education to all children, where the socioeconomic (SES) background of the students does not affect their educational attainment and achievement. School segregation has been shown in previous research to exacerbate the influence of family background on educational achievement and attainment. LÄS MER

 3. 3. Lärares ledarskapshandlingar : En kvalitativ studie om hur lärares ledarskapshandlingar påverkar eleven i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mari Khamo; Melanie Ani; [2021]
  Nyckelord :Ledarskapshandlingar; struktur; tydlighet; tjänande ledarskap; punktuellt ledarskap; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om F-3 lärares upplevelser av derasledarskapshandlingar i klassrummet för att skapa ett gott klassrumsklimat. Metoden somanvänts är kvalitativ och de teoretiska perspektiven som hjälp oss att tolka vår empiri, är derelationella och punktuella perspektiven. LÄS MER

 4. 4. FRÅN UPPDRAG TILL LEDARSKAPSHANDLINGAR - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mia Jigliden; [2020-04-02]
  Nyckelord :ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; skolutveckling; specialpedagogik; specialpedagog; skolorganisation; socialkonstruktivism; narrativ; tematisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom specialpedagogers berättelser bilda kunskap om vilka ledarskapshandlingar som finns i deras uppdrag. Vidare avser studien att ta reda på hur dessa ledarskapshandlingarna används i skolans utvecklingsarbete. Studiens teoretiska utgångspunkter är narrativ metod och socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER

 5. 5. Rektors ledarskap – en kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helena Willman; [2020]
  Nyckelord :lärares uppfattningar; rektors ledarskap; grundskolan; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har genomförts med tio intervjuer där grundskollärare delger sina tankar och upplevelser av rektor och rektors ledarskapshandlingar och hur de anser att rektors ledarskap påverkar dem i både deras dagliga arbete och i deras trivsel i stort på skolan. Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare, verksamma inom den svenska grundskolan, uppfattar ledarskapet hos skolans rektor. LÄS MER