Sökning: "Ledarskapshandlingar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Ledarskapshandlingar.

 1. 1. Lärares ledarskapshandlingar : En kvalitativ studie om hur lärares ledarskapshandlingar påverkar eleven i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mari Khamo; Melanie Ani; [2021]
  Nyckelord :Ledarskapshandlingar; struktur; tydlighet; tjänande ledarskap; punktuellt ledarskap; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om F-3 lärares upplevelser av derasledarskapshandlingar i klassrummet för att skapa ett gott klassrumsklimat. Metoden somanvänts är kvalitativ och de teoretiska perspektiven som hjälp oss att tolka vår empiri, är derelationella och punktuella perspektiven. LÄS MER

 2. 2. FRÅN UPPDRAG TILL LEDARSKAPSHANDLINGAR - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mia Jigliden; [2020-04-02]
  Nyckelord :ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; skolutveckling; specialpedagogik; specialpedagog; skolorganisation; socialkonstruktivism; narrativ; tematisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom specialpedagogers berättelser bilda kunskap om vilka ledarskapshandlingar som finns i deras uppdrag. Vidare avser studien att ta reda på hur dessa ledarskapshandlingarna används i skolans utvecklingsarbete. Studiens teoretiska utgångspunkter är narrativ metod och socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER

 3. 3. Rektors ledarskap – en kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helena Willman; [2020]
  Nyckelord :lärares uppfattningar; rektors ledarskap; grundskolan; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har genomförts med tio intervjuer där grundskollärare delger sina tankar och upplevelser av rektor och rektors ledarskapshandlingar och hur de anser att rektors ledarskap påverkar dem i både deras dagliga arbete och i deras trivsel i stort på skolan. Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare, verksamma inom den svenska grundskolan, uppfattar ledarskapet hos skolans rektor. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap I ljuset av förstelärareförordningen och begreppet ”teacher leadership” i forskningslitteraturen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alexandra Botteri; [2014-12-11]
  Nyckelord :Lärarledarskap; Förstelärare; Teacher leadership;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur erkänt skickliga lärare beskriver sitt lärarledarskap och vilka uppgifter och ledarskapshandlingar som formar lärarledarskapet. I vilka sammanhang och situationer utövas lärarledarskapet? Syftet har varit att undersöka hur erkänt skickliga lärare formats i möte med elever, verksamheter, skola och ledning och hur detta kan beskrivas och diskuteras i förhållande till förordningen och litteratur om teacher leadership Teori och metod: Studien vilar på inspiration av livshistorieforskning och den variant som kallas för tematisk yrkeslivshistoria. LÄS MER