Sökning: "Ledarskapsteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Ledarskapsteorier.

 1. 1. Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Angela Berglund; Tina Holtz; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; motivation; effective leadership traits; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory; Effektivitet; motivation; effektiva ledaregenskaper; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory;

  Sammanfattning : Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction industry must become more efficient. According to several researchers, better leadership can be a part of accomplishing this. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i samband med #Metoo. : En intervjustudie om Försvarsmakten och Polismyndigheten.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oscar Ljungmark; Robert Palmer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskningsområdet hur myndigheter utövar ledarskap i relation till deras #metoo-inspirerade upprop är mycket begränsat. Studiens syfte har varit att undersöka hur två av Sveriges största myndigheter, Försvarsmakten och Polismyndigheten, har utövat ledarskap i samband med upprop sprungna ur egen organisation och anställda kvinnors uppfattning härom. LÄS MER

 3. 3. Ledares agerande i kunskapsutbytande grupper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Lagerin; Elin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Organization; group dynamics; knowledge integration; group leader; behaviour; Organisation; gruppdynamik; kunskapsintegration; gruppledare; beteende;

  Sammanfattning : Effectiveness and performance in groups are largely dependent on how group members manage to share their individual knowledge with each other. When group members share and combine their individual knowledge at an optimal level in order to find new solutions, they achieve knowledge integration. LÄS MER

 4. 4. Salutogent ledarskap - Hur chefer gör ledarskap inom LSS-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zandra Malmberg; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; salutogent förhållningssätt; LSS-verksamhet; salutogent ledarskap; salutogenic approach; caregiver; social work; leadership;

  Sammanfattning : Abstrakt: Samhället är under ständig utveckling vilket innebär en anpassning och omställning på arbetsplatserna. Detta medför krav på prestation och effektivitet vilket kan sätta det mänskliga förutsättningarna i andra hand. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i en människobehandlande organisation : En kvalitativ studie om enhetschefers upplevelser av sitt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Annelie Gustafsson; Nina Kaze; [2018]
  Nyckelord :leadership; social work; section manager; political governance; ledarskap; socialt arbete; enhetschef; politisk styrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa enhetschefernas uppfattning av sitt ledarskap i rollen som enhetschef inom socialt arbete. För att besvara syftet har sju halvstrukturerade intervjuer genomförts med enhetschefer verksamma inom hemtjänsten. LÄS MER