Sökning: "Ledningssystem för informationssäkerhet LIS"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ledningssystem för informationssäkerhet LIS.

 1. 1. Utvärdering av gapanalys för informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Sörensen; [2015]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Gapanalys; Kommunal verksamhet; ISO IEC 27002;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet innebär att skydda informationstillgångar avseende tillgänglighet, konfidentialitet, integritet och spårbarhet. För att hantera informationssäkerhet inom en verksamhet kan ett LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) införas. LÄS MER

 2. 2. Informationssäkerhet i organisationer - Utvärdering av Folktandvårdens informationssäkerhet inom Region Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Nidaa Al-Botani; [2015]
  Nyckelord :Information security; SS-ISO IEC 27001:2014; SS-ISO IEC 27002:2014; Folktandvården- Region Jönköping County; ISMS; information security controls.; Informationssäkerhet; SS-ISO IEC 27001:2014; SS-ISO IEC 27002:2014; Folktandvården- Region Jönköpings län; LIS; säkerhetsåtgärder.;

  Sammanfattning : Information är idag en värdefull resurs i organisationer som blir mer och mer beroende av sina informationssystem. Information utsätts för olika hot och den behöver skyddas för att organisationer effektivt ska kunna driva sin verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Informationssäkerhetsarbetet: Praktiskt och teoretiskt, vilka är skillnaderna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joakim Rådemar; [2014]
  Nyckelord :informationssäkerhet; informationssäkerhetsarbete; LIS; ledningssystem för informationssäkerhet; riskhantering; incidenthantering; kontinuitetsplanering; ledningens ansvar; kommunikation; SIS; ISO; Swedish Standards Organisation; International Standards Organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ISIT-modellen : Vägledning för att realisera en verksamhets informationssäkerhetsmål

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign

  Författare :Elina Larsson; Michael Olin; [2004]
  Nyckelord :ISO; Informationssäkerhet; LIS; Ledningssystem; Policy;

  Sammanfattning : The ISO standard ISO/IEC 17799/SS-627799-2 is a guidance for organizations to realize their information security goals. In spite of this standard, studies show flaws regarding information security in organizations. In particular flaws regarding overall view, knowledge and clear roles and responsibilities have been observed. LÄS MER

 5. 5. En studie av SSL

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign

  Författare :Dejan Petrusic; [2004]
  Nyckelord :informationssystem; information systems; distribuerade system; distributed systems; säkerhet; security; prestanda; performance; mätningar; measurements; SSL; säkerhetsstandard; security standard; ss-iso iec 17799; webbtjänster; webservice; .net; SOAP; XML; integration; ILT Booking System;

  Sammanfattning : Dokumentet är ett resultat av studier gjorda under kursen Kandidatarbete I Datavetenskap. Arbetet utforskade, genom fallstudie, två egenskaper av distribuerade informationssystem och relation mellan dessa: säkerhet och prestanda. Målet med fallstudien har varit att belysa nackdelen med användning av Secure Socker Layer (SSL) dvs. LÄS MER