Sökning: "Lee Friman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lee Friman.

  1. 1. SMART : Implementering av ett leankoncept

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Sara Myrzell; Lee Friman; [2013]
    Nyckelord :Verksamhetsstyrning; implementering; lean; smart; förbättringsarbete;

    Sammanfattning : Titel: SMART – Implementering av ett leankoncept Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Sara Myrzell & Lee Friman Handledare: Lars Torsten Eriksson Datum: 2013-05-29 Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera implementeringen av ettleankoncept i ett företag. Vi vill öka förståelsen för implementeringens starka och svaga sidoroch undersöka hur denna förändring påverkar personalen. LÄS MER