Sökning: "Legitimitetsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet Legitimitetsteorin.

 1. 1. Organisatorisk förändring i respons till CSRD - En casestudie av ett globalt industribolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Slunga; Fredrik Staffas; [2023-09-25]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Organisatorisk förändring; CSRD;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att med fokus på hållbarhetsrapportering undersöka vilka organisatoriska förändringar sker inom ett stort multinationellt företag (SKF) i respons till en ny reglering. Metod: Kvalitativ metod genom en fallstudie, datainsamling genomfördes genom totalt tre semistrukturerade djupgående intervjuer, med ytterligare information inhämtad genom dokument och annan offentlig information. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering i svenska onoterade företag – Före och efter Covid-19 bröt ut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Silvia Zecevik; [2023-08-10]
  Nyckelord :Onoterade företag; hållbarhetsrapportering; Covid-19; kris; legitimitetsteorin; institutionella teorin; SDG;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Covid-19 har globalt uppmärksammat hur företag reagerar på miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Pandemin har även väckt frågor om företags agerande och ansvar gentemot intressenter. Hållbarhetsrapporteringen besitter därmed en viktig roll i krishantering. LÄS MER

 3. 3. Determinanter bakom anställda och lokalsamhällens grad av inflytande i onoterade svenska bolags hållbarhetsupplysningar: En kvantitativ studie om onoterade svenska bolags intressentupplysningar i en reglerad och frivillig rapporteringskontext mellan år 2018-2021

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Emil Vik; Filip Malmberg; [2023-08-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Intressentupplysningar; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; GRI; Anställda; Lokalsamhällen; CSR; CSRD; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Bakgrund & problematisering: Hållbarhetsrapportering har länge varit ett omdiskuterat område med stor variation mellan reglerad och frivillig rapportering, vilket har medfört en försämrad jämförbarhet mellan bolag. Forskning kring hållbarhetsrapportering i noterade bolag har fångat upp ett flertal samband men det råder en avsaknad av forskning kring onoterade bolag. LÄS MER

 4. 4. Varför hållbarhetsrapporterar vissa kommuner och andra inte?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Florentina Peci; Amanda Scheffel; [2023-01-24]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Hållbarhetsredovisning; Kommunal redovisning; Legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att förklara varför vissa kommuner hållbarhetsrapporterar och andra inte gör det. Teori: Studien använder legitimitetsteorin som teoretisk referensram. Teorin hjälper till att förklara varför kommuner frivilligt väljer att upprätta hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 5. 5. En flerfallsstudie av svenska marknadens arbete med gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lise Flarup; Anton Peiro; [2023]
  Nyckelord :gröna obligationer; legitimitet; motivation; drivkrafter; green bonds; legitimacy; motivation; drivers;

  Sammanfattning : Marknaden för gröna obligationer har haft stor framväxt under de senaste åren, i Sverige såväl som internationellt. Detta beror på hållbarhetens stora roll på de finansiella marknaderna. LÄS MER