Sökning: "Leibniz"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Leibniz.

 1. 1. Approximation of Pi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Madeleine Jansson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The inverse tangent function can be used to approximate pi. When approximating pi, the convergence of infinite series or Products are of great importance for the accuracy in the digits in pi. This thesis will present historical Formulas used to approximate pi, especially Gregory-Leibniz and Machin's. LÄS MER

 2. 2. Den nomadiska historiens kartografi – En aktualisering av det historiska hos Walter Benjamin och Rosi Braidotti

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Göransson Anton; [2018-03-28]
  Nyckelord :Posthumanism; Walter Benjamin; nomadisk teori; kritisk historiografi; Rosi Braidotti; monadologi;

  Sammanfattning : The following essay concerns questions about the status of history in Walter Benjamin´s critical philosophy of history and Rosi Braidotti´s nomadic feminism. I conduct a comparative actualization through locating affinities in their respective theory concerning question around the status of history and historiography, how we remember, write and present history, the relation between the present-day, the past and the future, between the subject and the collective. LÄS MER

 3. 3. Komplexa tal : Några nedslag i matematikhistorien för att utveckla en matematikhistorisk integrerad undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Charalampos Triantafillidis; [2018]
  Nyckelord :Komplexa tal; begreppsbilder; litteraturstudie;

  Sammanfattning : I denna uppsats tar avstamp ifrån tidigare forskningsstudier om elevers missuppfattningar av komplexa tal samt även idéer om de möjligheter som integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen medför. Med detta som bakgrund redogörs för några historiskt viktiga bidrag och framsteg gällande de komplexa talens utveckling genom tiderna. LÄS MER

 4. 4. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER

 5. 5. Kroppens harmoni : om relationalitet i G.W Leibnizs monadologi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Isabella Kalén; [2014]
  Nyckelord :Leibniz; Husserl; Deleuze; monad; body; intersubjectivity; metaphysics; phenomenology; Leibniz; Husserl; Deleuze; monad; kropp; intersubjektivitet; metafysik; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to discuss relationality in G.W Leibnizs Monadologie (1714). In general terms this essay analyzes the notion of individuation in relation to the concept of monads. LÄS MER