Sökning: "Leif Öhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leif Öhlin.

  1. 1. Öppenvårdsavgiftning. Narkomanvårdens klienter och deras värderingar

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Leif Öhlin; [2006]
    Nyckelord :abstinensbehandling; avgiftning; droger; missbruk; motivation; narkotika; subutex;

    Sammanfattning : Studien bygger på på intervjuer med 32 narkotikamissbrukare (20 män och 12 kvinnor). Samtliga var opiatmissbrukare. Dreas sociala situation var komplex. Metoden var en halvstrukturerad temainriktad intervju. LÄS MER