Sökning: "Leif Brantsing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leif Brantsing.

  1. 1. Barn, vuxna, språk och samhälle II

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

    Författare :Leif Brantsing; Åsa Olsson; [2011]
    Nyckelord :Pedagogik; språk; samhälle;

    Sammanfattning : SyfteVårt syfte är att undersöka hur det är med barns språkutveckling idag. Det framkomer ofta iden offentliga debatten att barnens språk blivit sämre, det gäller talet såväl som läs-ochskrivkunnigheten. Hur förhåller det sig egentligen? Vi har därför valt att vända oss tillförskole – och lågstadielärarna med vår fråga. LÄS MER