Sökning: "Leif Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Leif Eriksson.

 1. 1. Solving Temporal CSPs via Enumeration and SAT Compilation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Leif Eriksson; [2019]
  Nyckelord :CSP; Algorithms;

  Sammanfattning : The constraint satisfaction problem (CSP) is a powerful framework used in theoretical computer science for formulating a  multitude of problems. The CSP over a constraint language Γ (CSP(Γ)) is the decision problem of verifying whether a set of constraints based on the relations in Γ admits a satisfying assignment or not. LÄS MER

 2. 2. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Maskininlärning för automatisk matchning av produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Andersson; Robin Andersson; Leif Eriksson; Alfred Hagberg; Jonathan Lundgren; Mustaf Musse; Eric Nylander; [2018]
  Nyckelord :Maskininlärning;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det kandidatarbete som har utförts av sju studenter från civilin-genjörsprogrammen datateknik och mjukvaruteknik på Tekniska högskolan vid Linköpingsuniversitet. Projektets mål var att ta fram ett system som via maskininlärning automatisktskapade matchningar mellan företagets interna basprodukter och produkter från diverse le-verantörer. LÄS MER

 4. 4. Anpassning av undervisning vid gymnasieskolans olika program : En jämförelse av lärarnas arbete vid högskoleförberedande- och yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Matthew Riley; Leif Eriksson; [2014]
  Nyckelord :didaktik; infärgning; engelska; svenska;

  Sammanfattning : I denna studie vill vi undersöka hur lärare i ämnena svenska och engelska anpassar sin undervisning för högskoleförberedande- respektive yrkesprogram på gymnasieskolan. Vi har valt att intervjua fyra lärare som undervisar i kurserna Svenska 1 och Engelska 5 på båda programkategorierna under pågående läsår. LÄS MER

 5. 5. Religionsbokens utveckling från 1950-talet till 2000-talet : En jämförande analys av två religionsböcker från svenska skolans undervisningsmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Sundberg; [2012]
  Nyckelord :religion; läromedel; värderande analys; kristen synvinkel; värderingar i läroböcker.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i syfte att genom en värderande textanalys undersöka likheter och skillnader mellan två av svenska skolans läroböcker i religion. Erland Ehnmarks Världsreligionerna från 1955 samt Söka Svar från 2009, av Leif Eriksson, Malin Mattsson Flenngård och Uriel Hedengren. LÄS MER