Sökning: "Leif Gustafsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Leif Gustafsson.

 1. 1. Förtroendeskapande mellan företag och kunder : en kvalitativ studie om hur sex svenska företag ser på förtroendeskapande gentemot kunder. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Gustafsson; Johanna Liikamaa; [2014]
  Nyckelord :Confidence; trust creation; relationship marketing; consumer behaviour; customer loyalty; competition; marketing.; Förtroende; förtroendeskapande; relationsmarknadsföring; konsumentbeteende; kundlojalitet; konkurrens; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Kurs: 2FE73E, Examensarbete i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Författare: Johanna Liikamaa & Erika Gustafsson Handledare: Leif Marcusson Examinator: Richard Owusu Uppsatsens titel: Förtroendeskapande mellan företag och kunder: en kvalitativ studie om hur sex svenska företag ser på förtroendeskapande gentemot kunder. LÄS MER

 2. 2. Arbetarkooperativ mellan två världskrig

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Leif Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Sambruk; Elleholms gård; kooperativ; folkrörelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Marknadsandelarnas betydelse för dominansbedömningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carolin Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :precedent case law; legal history; market shares; the relevant market; dominance relevant marknad; marknadsandelar; rättshistoria; prejudicerande praxis; dominans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att marknadsandelarna är av betydelse för dominansbedömningen är välkänt inom konkurrensrätten. Frågorna är snarare vilken och hur stor betydelse marknadsandelarna har för bedömningen och utgången i ett specifikt fall i förhållande till övriga faktorer. LÄS MER

 4. 4. Rörelser i rörelsen : tidiga föreningar för absolut nykterhet i Karlshamnstrakten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Leif Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :IOGT-NTO; folkrörelser; nykterhetsrörelsen; Karlshamn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER