Sökning: "Leif Håkan Davidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leif Håkan Davidsson.

  1. 1. Betygsättning i Religionskunskap A : En studie om religionslärares förhållningssätt till bedömning och betygsättning

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Andreas Thuresson; Jonas Hultqvist; [2006]
    Nyckelord :Betygsättning; Religionskunskap A; Betygssystem; Bedömning; Betygskriterier;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ge en beskrivning av hur problematiken kring bedömning och betygsättning ser ut, studera religionslärares syn på bedömning och betygsättning samt att presentera lösningar till problematiken. De frågeställningar som ingår i studien är vilka problem som finns vid bedömning och betygsättning av elever samt hur en religionslärare ska agera för att betygen ska bli rättvisa. LÄS MER