Sökning: "Leif Landquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leif Landquist.

  1. 1. Är våra deras? En studie av svenskinlärares förståelse, bruk av och attityd till några svenska ordspråk

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Leif Landquist; [2008]
    Nyckelord :ordspråk; andraspråksundervisning; ordförståelse;

    Sammanfattning : I denna uppsats redogörs för en undersökning av åtta informanter, som inte har svenska som modersmål och deras syn på 20 svenska ordspråk. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka om innehållet i några svenska ordspråk finns i ett antal utomeuropeiska språk. LÄS MER