Sökning: "Leila Bergström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leila Bergström.

  1. 1. Orsaker till återfall i brott : Med inriktning på personalens uppfattningar inom Kriminalvården

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

    Författare :Sandra Wakander; Leila Khanu; [2012]
    Nyckelord :Återfallsförbrytare; återanpassning; rehabilitering; kriminologi; Kriminalvården; frivården; sociologi.;

    Sammanfattning : Hur kommer det sig att människor väljer vägar som innebär destruktiva levnadssätt som missbruk och kriminalitet? Statistik från Brottsförebyggande rådets hemsida visar att det är ett stort antal människor som återfaller i brott. Därför frågar vi oss varför så många återfaller i brott när det finns stöd och behandling att få inom Kriminalvården? Studien försöker besvara personalens uppfattningar om klienter som återfaller i brott, samtidigt som de upplyser om hur vissa klienter lyckas att återanpassa sig i samhället. LÄS MER