Sökning: "Leila Jacobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leila Jacobsson.

  1. 1. Barns lek med artefakter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Leila Dorai Jacobsson; Claudia Romero Larsson; [2008]
    Nyckelord :lek; artefakter; förskola; sociokulturell; kommunikation; fantasi; lustfylldhet;

    Sammanfattning : Abstract Dorai Jacobsson, L & Romero Larsson, C (2008). Barns lek med artefakter. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur barn på två förskolor leker med artefakter och vad dessa har för betydelse för deras samspel och kommunikation. LÄS MER