Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. 3- och 5-åringars resultat på Dynamisk Motorisk Talbedömning – DYMTA: En åldersjämförelse

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Mervi Harjuniemi; Lejla Malkic; [2014]
    Nyckelord :språk; bedömningsmaterial; talmotorisk utveckling; talmotorik; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka talmotorisk förmåga hos svensktalande barn med typisk utveckling i åldrarna tre respektive fem år med testet Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA). DYMTA är uppdelat i två nivåer, A och B, i vilka barnets talmotoriska förmåga undersöks på ett dynamiskt sätt, för att få en uppfattning om vilken typ av stöd barnet behöver för att uppnå korrekt artikulation. LÄS MER