Sökning: "Lejla Redzepovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lejla Redzepovic.

  1. 1. Inkludering av nyanlända elever - ur ett språkdidaktiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Anna Lundberg; Lejla Redzepovic; [2017]
    Nyckelord :Inkludering; exkludering; nyanlända elever; språkinlärning;

    Sammanfattning : Det ökade antalet nyanlända elever sätter det svenska utbildningsväsendet på hårda prov. Forskningsläget visar på ett ömsesidigt förhållande mellan inkludering och språkinlärning. Syftet med vår litteraturstudie är att undersöka vad forskning visar om inkludering av nyanlända elever i skolan. LÄS MER