Sökning: "Lek och språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Lek och språkutveckling.

 1. 1. Meningskapande i lek : En kvalitativ studie om gemensamma meningsskapande via material, barns lek med fokus på språkutveckling och pedagogiska arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Alsayfi; Siti Asiyah Haag; [2022]
  Nyckelord :Material artefakter; mediering; proximal utvecklingzon; stöttning; språk; lek; meningsskapande; relationkompetens;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa intervjustudien som genomfördes med förskole-rektorn har med syfte på ett fördjupat sätt för att förstå hur pedagogerna arbetar med olika material för att stödja barnens meningsskapande. Samt studerar vi hur pedagogerna stödjer barnens lek för att utveckla språkliga färdigheter. LÄS MER

 2. 2. Barnet som kommunicerar via sitt kroppsspråk : Ett arbete om språkstörning, kommunikationsformer och inverkan på den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emmelie Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; språkutveckling; språkstörning; inkludering; exkludering; förskola;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att studera hur barn med ett bristfälligt språk kommunicerar, interagerar, inkluderas eller exkluderas under den fria leken.  Det ligger även i mitt intresse att undersöka hur pdagogerna på förskolan ser på inkludering av barn utan ett verbalt språk inom förskoleverksamheten.  .. LÄS MER

 3. 3. ”Jag pratar inte på samma sätt med ett barn som jag pratar med dig” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om sitt arbete med barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Fager; Ronja Freij; [2022]
  Nyckelord :Literacy; Språkutveckling; Multimodalitet; Förskollärare; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med språkutveckling i förskolan. Syftet besvaras med följande frågeställning: Vilka språkutvecklande aktiviteter beskriver förskollärarna att de arbetar med för att främja barns språkutveckling? För att besvara studiens syfte och frågeställning har en kvalitativ ansats använts med metoden semistrukturerad intervju, i vilken totalt sex intervjuer har gjorts med förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens strategier att inkludera barn med språkstörning i leken : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Ringdahl; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Språkstörning; Lek; Språkutveckling; Inkludering;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar för att inkludera barn med språkstörning i leken. För att få svar på detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”Ååå tack, är det en sallad?” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares tankar om toddlarnas lek och den undervisningsmiljö som skapas på förskolan för att främja lek, lärande och språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Veronica Einarsson; Marielle Luthander; [2022]
  Nyckelord :Language development; Play; Preschool teacher; Teaching; Toddler; Förskollärare; Lek; Språkutveckling; Toddlare; Undervisning;

  Sammanfattning : Studien handlar om toddlarnas lek och den undervisningsmiljö som skapas för att främja deras lek, lärande och språkutveckling. Målet med detta arbete är att sprida kunskap kring verksamma förskollärares tankar kring dessa olika aspekter. LÄS MER