Sökning: "Leka"

Visar resultat 16 - 20 av 794 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 16. Utomhusmiljöns betydelse i förskolan : Med fokus på barnens samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Johansson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Barns perspektiv; interaktion; utomhuspedagogik; utomhusmiljö; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barn interagerar med förskolans utomhusmiljö med fokus på det sociala samspelet. För att samla in empiri har en kvalitativ ansats, i form av observation med kartläggning och barnsamtal, tagits. LÄS MER

 2. 17. Pedagogens deltagande i barns fria lek : En intervjustudie om hur förskollärare och barn uppfattar pedagogens deltagande i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emmie Samuelsson; Ellen Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; deltagande; förskollärare; pedagog; barns perspektiv; uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares tankar kring sitt eget deltagande i barns fria lek, samt hur barn ser på pedagogens deltagande i lek. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur uppfattar förskollärare sitt deltagande i barns fria lek?” samt “Hur uppfattar barn pedagogers deltagande i sin lek?”. LÄS MER

 3. 18. Ska vi läsa? Eller vill du hellre leka med iPaden? : En studie om digitala medievanor hos barn i 3-5 årsåldern och betydelsen av kognitiv, språklig och läsfrämjande stimulans i hemmiljön för språkutveckling.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Nikola Majerle; [2022]
  Nyckelord :Barn 3-5 år; språkutveckling; kognitiv hemmiljö; digital medieanvändning; STIMQ-2; MAQ; SECDI-III;

  Sammanfattning : Digital medieanvändning ökar hos både barn och vuxna mer och mer i vår vardag, både i hemmet och utanför. Forskning tyder på att barnets språkliga utveckling påverkas av både den digitala miljön i hemmet men också av hur mycket och på vilket sätt föräldrar läser för och interagerar med barnet, det vill säga kognitiv, språklig och läsfrämjande stimulans i hemmiljön (KSL i hemmiljön). LÄS MER

 4. 19. Ett didaktiskt perspektiv på lek och språkutveckling : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnea Borg; Madelene Lindborg; [2022]
  Nyckelord :språkutveckling; lek; didaktik; förskolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Lek och språk är centrala aspekter för barns utveckling i förskolan. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att lek och språkutveckling tolkas olika på olika förskolor. LÄS MER

 5. 20. Lekens betydelse för barns utveckling och lärande : - en kvalitativ studie utifrån förskollärares syn på barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lovisa Engman; Therese Elfving; [2022]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; lek; lärande; miljö; utveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lekens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv. I förskolan har leken en central plats som bidrar till lärande då den kan stimulera alla sidor av barns utveckling. LÄS MER