Sökning: "Leka"

Visar resultat 21 - 25 av 794 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 21. MousePunk - Care & Justice

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Hugo Drakemyr; Gustaf Wiktorén; [2022]
  Nyckelord :Role Playing Game; CRPG; Ethics of Morality; Behavior; Justice and Care; Play; Genus; Rollspel; CRPG; Moraletik; Beteende; Justice och Care; Lek; Genus;

  Sammanfattning : MousePunk är en undersökning som strävar efter att inkludera de två observerbara lek- och spelstilarna i digitala spel, som tydligt skiljer olika personer åt och projektet visar att spelstilarna är beteendemönster som finns omnämnt i moraletiken. Redan hos barn är dessa beteende observerbara i deras sätt att leka. LÄS MER

 2. 22. Water Quality Assessment for Potential Recreational Use of the Hot Spring Mawira Sitima, Malawi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maja Skotte; Anna Skoglund; [2022]
  Nyckelord :hot spring; thermal spring; water quality; water quality monitoring; Malawi; bioindication; varm källa; vattenkvalitet; övervakningssystem; Malawi; bioindikation;

  Sammanfattning : Mawira Sitima is a thermal spring located in the village Sitima outside of Liwonde,Malawi. The spring is used by many of the local villagers to take baths, play around and wash clothes. LÄS MER

 3. 23. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Wiedewilt; [2022]
  Nyckelord :naturvärden; utelek; förskolegård; barns utveckling; lek; naturelement;

  Sammanfattning : Barn och grönska hör ihop. I ett samhälle där befolkningen växer och städer förtätas så minskar många grönytor. För att stoppa minskningen av grönytor behövs fler argument. LÄS MER

 4. 24. “Vad fint det är i rummet, så supercoolt de har byggt!” : Ett kvalitativt utvecklingsprojekt i förskolan med fokus att leka fram lärandet genom inspirerande lärmiljöer

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Gabriella Boman Seidlitz; Maria Ählström; [2022]
  Nyckelord :Learning environment; interplay; play; learning; preschool; Lärmiljö; samspel; lek; lärande; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsprojektet var att tillsammans med pedagoger och barn utveckla en förskoleavdelnings lärmiljö. I utvecklingsprojektet valde vi att utgå från ett sociokulturellt perspektiv där utgångspunkten är att barn lär och utvecklas genom deltagande och samspel med andra. LÄS MER

 5. 25. Designing a Precious Key : A First-Person Creation, Exploration and evaluation-process

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Lindberg; [2022]
  Nyckelord :HCI; Preciousness; first-person research; RFID; NCF; Design;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to explore aspects of a design that makes an electronic key feel precious toa user. The goal is to find information that is useful when designing electronic keys and to serve as partof the research in the project Precious Keys. LÄS MER