Sökning: "Leka"

Visar resultat 6 - 10 av 794 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 6. "Jag tänker att man kommer bli en bra samhällsmedborgare om man kan leka" : En studie om förskollärares roll och uppfattning om barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Bönström; Maria Persson; [2023]
  Nyckelord :Free play; play; preschool; preschool teacher; the role of preschool teacher; Fri lek; lek; förskola; förskollärare; förskollärares roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskaperna om barns fria lek genom att ta del av litteratur, tidigare forskning samt genom förskollärares erfarenheter och tankar om den fria leken. Kan den fria leken tolkas olika, hur ges den fria leken plats i förskolan och hur ser förskolläraren på dennes roll i den fria leken. LÄS MER

 2. 7. Får jag vara med att leka? : En kvalitativ studie om barns tillträdesstrategier i förskolans utomhuslekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hilma Lundberg; Bim Schalén; [2023]
  Nyckelord :Utomhuslek; Förskola; Tillträdesstrategier; Barn; Kamratkulturer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka barns tillträdesstrategier i utomhuslekar. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ forskningsansats med icke - deltagande observationer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 8. Språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare stödjer flerspråkiga barns språkutveckling genom den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nayara Velasco Languidey; Irsa Zahid Rana; [2023]
  Nyckelord :Free play; Multilingualism; Language development; Preschool; Preschool teacher; Flerspråkighet; Fria leka; Förskola; Förskollärare; Språkutveckling;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas arbetssätt för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling genom den fria leken. Det har genomförts en kvalitativ studie genom semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor för att nå studiens syfte. LÄS MER

 4. 9. Medvetna val : Rosa, blått och allt däremellan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Natalie Erixon; [2023]
  Nyckelord :genus; huvudkaraktär; barnlitteratur; svenska; stereotyper; könsroller; könsuttryck; maskulint; feminint; identitetsskapande; jämställdhet;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter oberoende av deras könstillhörighet samt att aktivt verka för jämställdhet. Det är därför av stor vikt att pedagoger reflekterar över vilka normer som framställs i skolan och hur det går att arbeta för att motarbeta reproduktion av dessa. LÄS MER

 5. 10. Värdet av naturmöten för barn på skolgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Jorun Göth; Therese Malmberg Morales; [2023]
  Nyckelord :barn; skolgård; naturmöte; naturlika miljöer; gestaltning; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : "If children don’t grow up knowing about nature and appreciating it, they will not understand it. And if they don’t understand it, they won’t protect it. And if they don’t protect it, who will?" (Attenborough 2014) Arbetet är uppbyggt kring barns syn på deras skolgårdar. LÄS MER